messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
info ข้อมูลสภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
1.เนื้อที่ ตำบลนาปัง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11.659 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,287 ไร่ 2.ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลนาปัง เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่าน ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณร้อยละ 2 – 5 ทางด้านตะวันออก และลดต่ำลงไปทางทิศตะวันตก ริมฝั่งแม่น้ำน่าน มีลำคลองธรรมชาติ คือ ลำห้วยน้ำแก่น ไหลผ่านตำบลทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำน่าน การใช้ประโยชน์ที่ดินของตำบลนาปังกว่าร้อยละ 70 เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา ทำไร่ ไม้ผล และพืชผัก ปลูกกระจายทางตอนเหนือและตอนกลางของพื้นที่ตำบล 3.จำนวนหมู่บ้าน ตำบลนาปัง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน 3.1 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เต็มทั้งหมู่บ้านมี 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ตำแหน่ง 1 บ้านน้ำลัด นายวิทูรย์ สิงห์ดี (ผู้ใหญ่บ้าน) 2 บ้านนาปัง นายสุพิน สีมาก (ผู้ใหญ่บ้าน) 3 บ้านม่วงใหม่ นายเดชา หลวงฤทธิ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 4 บ้านก้อดแก้ว นายเนียร หลวงฤทธิ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 5 บ้านสบแก่น นายบรรเจิด ตาธรรม (ผู้ใหญ่บ้าน) 6 บ้านม่วงใหม่พัฒนา นายสนั่น ก้อวงค์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 4.ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ) ตำบลนาปัง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแวง 100 องศา 45 ลิปดา 85 ฟิลิปดา ถึง 100 องศา 49 ลิปดา 03 ฟิลิปดา และเส้นรุ้ง 18 องศา 41 ลิปดา 55 ฟิลิปดา ซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน และที่ราบลุ่มนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 – 250 เมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ตั้งอยู่บ้านก้อดแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเพียงไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ8 กิโลเมตร ไปตามถนน ร.พ.ช. นน.หมายเลข 11037 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าน้าวอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลน้ำแก่นอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกองควายอำเภอเมือง จังหวัดน่าน