ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : DtVMyYsMon31233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

วิสัยทัศน์

         บริหารจัดการที่ดี  มีส่วนร่วมพัฒนา  ประชาชนเป็นสุข

พันธกิจ

         1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

         2.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

         3.ส่งเสริมการศึกษา

         4.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

         5.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

         1.การคมนาคมทางบกมีความสะดวก  รวดเร็ว

         2.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

         3.ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชนเพิ่มขึ้น

         4.การสืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

         5.สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความร่มรืนย์ เขียวขจีเพิ่มขึ้น

4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 4  ปี

4.1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   – วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการคมนาคม  สาธารณูปโภค ให้สะดวก  รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่

   – เป้าหมายถนน สะพาน  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปาหมู่บ้าน

   – แนวทางการพัฒนา

  1. เส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม และทั่วถึง

  2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

  3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

4.2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

   – วัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ครอบครัว

   – เป้าหมายประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่า  20,000 บาท

   – แนวทางการพัฒนา

  1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

  2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

3.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า

4.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

2.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    – วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

    – เป้าหมายประชาชน  เด็ก  เยาวชน  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  สตรี

    – แนวทางการพัฒนา

  1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

  2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

  3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการแก่ประชาชน

  4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาการให้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

  5. สนับสนุนโภชนาการแก่เด็กก่อนปฐมวัยและปฐมศึกษา

  6. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

  7. สนับสนุน ส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

  8. การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน

  9. สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

 4.4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   –  วัตถุประสงค์      เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาทุกระดับ  เพื่อให้มีการอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนาแบบดั้งเดิม

   –  เป้าหมายเด็ก  เยาวชน  ประชาชน

   –  แนวทางการพัฒนา

  1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู  สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  2. แหล่งวัฒนธรรมศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในตำบล

4.5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   –  วัตถุประสงค์      เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   –  เป้าหมายป่าชุมชน  ขยะมูลฝอย  แม่น้ำ  ลำคลองตลิ่ง ท่อระบายน้ำ   ดาดลำเหมือง

   –  แนวทางการพัฒนา

    1.ส่งเสริมและสนับสนุนเฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    2.สร้างจิตสำนึกส่งเสริมและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะมูลฝอย

4.6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและการบริการ

   –  วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

   –  เป้าหมาย

       1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของประชาชนทั้งหมด

       2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับอปท.

   – แนวทางการพัฒนา

  1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างอปท. และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

  3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  4. การมีส่วนร่วมในการเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร

  5. จัดหา วัสดุ  ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอปท. ในการจัดบริการสาธารณะ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

วิสัยทัศน์

         บริหารจัดการที่ดี  มีส่วนร่วมพัฒนา  ประชาชนเป็นสุข

พันธกิจ

         1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

         2.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

         3.ส่งเสริมการศึกษา

         4.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

         5.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

         1.การคมนาคมทางบกมีความสะดวก  รวดเร็ว

         2.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

         3.ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชนเพิ่มขึ้น

         4.การสืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

         5.สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความร่มรืนย์ เขียวขจีเพิ่มขึ้น

4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 4  ปี

4.1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   – วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการคมนาคม  สาธารณูปโภค ให้สะดวก  รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่

   – เป้าหมายถนน สะพาน  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปาหมู่บ้าน

   – แนวทางการพัฒนา

  1. เส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม และทั่วถึง

  2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

  3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

4.2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

   – วัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ครอบครัว

   – เป้าหมายประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่า  20,000 บาท

   – แนวทางการพัฒนา

  1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

  2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

3.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า

4.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

2.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    – วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

    – เป้าหมายประชาชน  เด็ก  เยาวชน  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  สตรี

    – แนวทางการพัฒนา

  1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

  2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

  3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการแก่ประชาชน

  4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาการให้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

  5. สนับสนุนโภชนาการแก่เด็กก่อนปฐมวัยและปฐมศึกษา

  6. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

  7. สนับสนุน ส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

  8. การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน

  9. สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

 4.4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   –  วัตถุประสงค์      เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาทุกระดับ  เพื่อให้มีการอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนาแบบดั้งเดิม

   –  เป้าหมายเด็ก  เยาวชน  ประชาชน

   –  แนวทางการพัฒนา

  1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู  สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  2. แหล่งวัฒนธรรมศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในตำบล

4.5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   –  วัตถุประสงค์      เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   –  เป้าหมายป่าชุมชน  ขยะมูลฝอย  แม่น้ำ  ลำคลองตลิ่ง ท่อระบายน้ำ   ดาดลำเหมือง

   –  แนวทางการพัฒนา

    1.ส่งเสริมและสนับสนุนเฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    2.สร้างจิตสำนึกส่งเสริมและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะมูลฝอย

4.6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและการบริการ

   –  วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

   –  เป้าหมาย

       1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของประชาชนทั้งหมด

       2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับอปท.

   – แนวทางการพัฒนา

  1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างอปท. และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

  3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  4. การมีส่วนร่วมในการเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร

  5. จัดหา วัสดุ  ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอปท. ในการจัดบริการสาธารณะ

../add_file/

วิสัยทัศน์

         บริหารจัดการที่ดี  มีส่วนร่วมพัฒนา  ประชาชนเป็นสุข

พันธกิจ

         1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

         2.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

         3.ส่งเสริมการศึกษา

         4.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

         5.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

         1.การคมนาคมทางบกมีความสะดวก  รวดเร็ว

         2.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

         3.ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชนเพิ่มขึ้น

         4.การสืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

         5.สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความร่มรืนย์ เขียวขจีเพิ่มขึ้น

4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 4  ปี

4.1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   – วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการคมนาคม  สาธารณูปโภค ให้สะดวก  รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่

   – เป้าหมายถนน สะพาน  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปาหมู่บ้าน

   – แนวทางการพัฒนา

  1. เส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม และทั่วถึง

  2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

  3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

4.2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

   – วัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ครอบครัว

   – เป้าหมายประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่า  20,000 บาท

   – แนวทางการพัฒนา

  1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

  2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

3.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า

4.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

2.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    – วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

    – เป้าหมายประชาชน  เด็ก  เยาวชน  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  สตรี

    – แนวทางการพัฒนา

  1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

  2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

  3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการแก่ประชาชน

  4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาการให้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

  5. สนับสนุนโภชนาการแก่เด็กก่อนปฐมวัยและปฐมศึกษา

  6. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

  7. สนับสนุน ส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

  8. การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน

  9. สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

 4.4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   –  วัตถุประสงค์      เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาทุกระดับ  เพื่อให้มีการอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนาแบบดั้งเดิม

   –  เป้าหมายเด็ก  เยาวชน  ประชาชน

   –  แนวทางการพัฒนา

  1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู  สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  2. แหล่งวัฒนธรรมศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในตำบล

4.5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   –  วัตถุประสงค์      เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   –  เป้าหมายป่าชุมชน  ขยะมูลฝอย  แม่น้ำ  ลำคลองตลิ่ง ท่อระบายน้ำ   ดาดลำเหมือง

   –  แนวทางการพัฒนา

    1.ส่งเสริมและสนับสนุนเฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    2.สร้างจิตสำนึกส่งเสริมและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะมูลฝอย

4.6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและการบริการ

   –  วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

   –  เป้าหมาย

       1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของประชาชนทั้งหมด

       2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับอปท.

   – แนวทางการพัฒนา

  1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างอปท. และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

  3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  4. การมีส่วนร่วมในการเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร

  5. จัดหา วัสดุ  ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอปท. ในการจัดบริการสาธารณะ


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : บริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมพัฒนา ประชาชนเป็นสุข file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมพัฒนา ประชาชนเป็นสุข ../add_file/ บริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมพัฒนา ประชาชนเป็นสุข
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

1.พิพิธภัณฑ์บ้านนาปัง

2.หอธรรมวัดนาปัง

2.หอธรรมวัดนาปัง

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

1.พิพิธภัณฑ์บ้านนาปัง

2.หอธรรมวัดนาปัง

../add_file/

1.พิพิธภัณฑ์บ้านนาปัง

2.หอธรรมวัดนาปัง


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งข้อมูลถึงผู้บริหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งข้อมูลถึงผู้บริหาร ../add_file/แจ้งข้อมูลถึงผู้บริหาร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

      การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))

- ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))

- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒))

- ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘(๓))

- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔))

- การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))

- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)

- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔))

- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐))

- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒))

- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา๑๖(๕))

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))

๕.๓   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔))

- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘))

- การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓))

- จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓))

- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗))

- การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))

๕.๔   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖))

- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕))

- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))

- ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))

- การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒))

- กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑))

-การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))

- การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))

๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗))

- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))

- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๖ (๑๘))

๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘))

- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))

- การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))

- การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘))

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา๔๕(๓))

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖))

- การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓))

- การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖))

ภารกิจทั้ง  ๗   ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ ดังแผนภูมิดังนี้

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้พิจารณาจากภารกิจ  อำนาจหน้าที่  ตามกฎหมาย ศักยภาพความต้องการของราษฎร  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประกอบกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) แผนพัฒนาจังหวัดน่าน  แผนพัฒนาอำเภอภูเพียง  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่นจึงขอกำหนดภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ  เพื่อให้การพัฒนามีความเหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณ  ได้ดังนี้

ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

- ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น

- การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น

- การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

- การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร

- การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร

- การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

- การส่งเสริมกาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- การส่งเสริมและเสริมสร้างให้มีราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง

- การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

- การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

- การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น

- การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

- การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

- ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

      การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))

- ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))

- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒))

- ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘(๓))

- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔))

- การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))

- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)

- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔))

- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐))

- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒))

- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา๑๖(๕))

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))

๕.๓   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔))

- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘))

- การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓))

- จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓))

- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗))

- การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))

๕.๔   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖))

- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕))

- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))

- ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))

- การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒))

- กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑))

-การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))

- การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))

๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗))

- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))

- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๖ (๑๘))

๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘))

- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))

- การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))

- การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘))

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา๔๕(๓))

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖))

- การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓))

- การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖))

ภารกิจทั้ง  ๗   ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ ดังแผนภูมิดังนี้

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้พิจารณาจากภารกิจ  อำนาจหน้าที่  ตามกฎหมาย ศักยภาพความต้องการของราษฎร  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประกอบกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) แผนพัฒนาจังหวัดน่าน  แผนพัฒนาอำเภอภูเพียง  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่นจึงขอกำหนดภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ  เพื่อให้การพัฒนามีความเหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณ  ได้ดังนี้

ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

- ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น

- การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น

- การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

- การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร

- การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร

- การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

- การส่งเสริมกาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- การส่งเสริมและเสริมสร้างให้มีราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง

- การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

- การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

- การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น

- การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

- การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

- ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

      การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))

- ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))

- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒))

- ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘(๓))

- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔))

- การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))

- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)

- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔))

- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐))

- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒))

- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา๑๖(๕))

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))

๕.๓   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔))

- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘))

- การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓))

- จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓))

- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗))

- การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))

๕.๔   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖))

- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕))

- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))

- ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))

- การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒))

- กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑))

-การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))

- การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))

๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗))

- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))

- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๖ (๑๘))

๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘))

- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))

- การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))

- การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘))

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา๔๕(๓))

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖))

- การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓))

- การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖))

ภารกิจทั้ง  ๗   ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ ดังแผนภูมิดังนี้

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้พิจารณาจากภารกิจ  อำนาจหน้าที่  ตามกฎหมาย ศักยภาพความต้องการของราษฎร  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประกอบกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) แผนพัฒนาจังหวัดน่าน  แผนพัฒนาอำเภอภูเพียง  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่นจึงขอกำหนดภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ  เพื่อให้การพัฒนามีความเหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณ  ได้ดังนี้

ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

- ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น

- การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น

- การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

- การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร

- การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร

- การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

- การส่งเสริมกาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- การส่งเสริมและเสริมสร้างให้มีราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง

- การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

- การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

- การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น

- การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

- การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

- ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

../add_file/

อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

      การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))

- ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))

- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒))

- ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘(๓))

- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔))

- การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))

- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)

- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔))

- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐))

- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒))

- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา๑๖(๕))

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))

๕.๓   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔))

- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘))

- การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓))

- จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓))

- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗))

- การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))

๕.๔   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖))

- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕))

- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))

- ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))

- การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒))

- กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑))

-การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))

- การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))

๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗))

- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))

- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๖ (๑๘))

๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘))

- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))

- การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))

- การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘))

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา๔๕(๓))

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖))

- การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓))

- การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖))

ภารกิจทั้ง  ๗   ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ ดังแผนภูมิดังนี้

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้พิจารณาจากภารกิจ  อำนาจหน้าที่  ตามกฎหมาย ศักยภาพความต้องการของราษฎร  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประกอบกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) แผนพัฒนาจังหวัดน่าน  แผนพัฒนาอำเภอภูเพียง  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่นจึงขอกำหนดภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ  เพื่อให้การพัฒนามีความเหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณ  ได้ดังนี้

ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

- ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น

- การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น

- การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

- การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร

- การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร

- การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

- การส่งเสริมกาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- การส่งเสริมและเสริมสร้างให้มีราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง

- การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

- การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

- การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น

- การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

- การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

- ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก 2.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 3.ส่งเสริมการศึกษา 4.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 5.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก 2.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 3.ส่งเสริมการศึกษา 4.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 5.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ../add_file/1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก 2.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 3.ส่งเสริมการศึกษา 4.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 5.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อไฟล์ : 1.การคมนาคมทางบกมีความสะดวก รวดเร็ว 2.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 3.ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชนเพิ่มขึ้น 4.การสืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 5.สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความร่มรืนย์ เขียวขจีเพิ่มขึ้น 4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 4 ปี 4.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน – วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภค ให้สะดวก รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ – เป้าหมายถนน สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปาหมู่บ้าน – แนวทางการพัฒนา 1. เส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม และทั่วถึง 2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค 3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 4.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ – วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ครอบครัว – เป้าหมายประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่า 20,000 บาท – แนวทางการพัฒนา 1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน 3.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า 4.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 2.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ – วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน – เป้าหมายประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี – แนวทางการพัฒนา 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการแก่ประชาชน 4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 5. สนับสนุนโภชนาการแก่เด็กก่อนปฐมวัยและปฐมศึกษา 6. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 7. สนับสนุน ส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 8. การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน 9. สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 4.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น – วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้มีการอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนาแบบดั้งเดิม – เป้าหมายเด็ก เยาวชน ประชาชน – แนวทางการพัฒนา 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. แหล่งวัฒนธรรมศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในตำบล 4.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – เป้าหมายป่าชุมชน ขยะมูลฝอย แม่น้ำ ลำคลองตลิ่ง ท่อระบายน้ำ ดาดลำเหมือง – แนวทางการพัฒนา 1.ส่งเสริมและสนับสนุนเฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.สร้างจิตสำนึกส่งเสริมและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะมูลฝอย 4.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและการบริการ – วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ – เป้าหมาย 1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของประชาชนทั้งหมด 2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับอปท. – แนวทางการพัฒนา 1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างอปท. และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4. การมีส่วนร่วมในการเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 5. จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอปท. ในการจัดบริการสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.การคมนาคมทางบกมีความสะดวก รวดเร็ว 2.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 3.ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชนเพิ่มขึ้น 4.การสืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 5.สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความร่มรืนย์ เขียวขจีเพิ่มขึ้น 4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 4 ปี 4.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน – วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภค ให้สะดวก รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ – เป้าหมายถนน สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปาหมู่บ้าน – แนวทางการพัฒนา 1. เส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม และทั่วถึง 2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค 3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 4.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ – วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ครอบครัว – เป้าหมายประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่า 20,000 บาท – แนวทางการพัฒนา 1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน 3.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า 4.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 2.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ – วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน – เป้าหมายประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี – แนวทางการพัฒนา 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการแก่ประชาชน 4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 5. สนับสนุนโภชนาการแก่เด็กก่อนปฐมวัยและปฐมศึกษา 6. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 7. สนับสนุน ส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 8. การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน 9. สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 4.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น – วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้มีการอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนาแบบดั้งเดิม – เป้าหมายเด็ก เยาวชน ประชาชน – แนวทางการพัฒนา 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. แหล่งวัฒนธรรมศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในตำบล 4.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – เป้าหมายป่าชุมชน ขยะมูลฝอย แม่น้ำ ลำคลองตลิ่ง ท่อระบายน้ำ ดาดลำเหมือง – แนวทางการพัฒนา 1.ส่งเสริมและสนับสนุนเฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.สร้างจิตสำนึกส่งเสริมและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะมูลฝอย 4.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและการบริการ – วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ – เป้าหมาย 1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของประชาชนทั้งหมด 2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับอปท. – แนวทางการพัฒนา 1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างอปท. และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4. การมีส่วนร่วมในการเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 5. จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอปท. ในการจัดบริการสาธารณะ ../add_file/ 1.การคมนาคมทางบกมีความสะดวก รวดเร็ว 2.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 3.ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชนเพิ่มขึ้น 4.การสืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 5.สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความร่มรืนย์ เขียวขจีเพิ่มขึ้น 4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 4 ปี 4.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน – วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภค ให้สะดวก รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ – เป้าหมายถนน สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปาหมู่บ้าน – แนวทางการพัฒนา 1. เส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม และทั่วถึง 2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค 3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 4.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ – วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ครอบครัว – เป้าหมายประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่า 20,000 บาท – แนวทางการพัฒนา 1. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน 3.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า 4.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 2.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ – วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน – เป้าหมายประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี – แนวทางการพัฒนา 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการแก่ประชาชน 4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 5. สนับสนุนโภชนาการแก่เด็กก่อนปฐมวัยและปฐมศึกษา 6. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 7. สนับสนุน ส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 8. การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน 9. สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 4.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น – วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้มีการอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนาแบบดั้งเดิม – เป้าหมายเด็ก เยาวชน ประชาชน – แนวทางการพัฒนา 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. แหล่งวัฒนธรรมศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในตำบล 4.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – เป้าหมายป่าชุมชน ขยะมูลฝอย แม่น้ำ ลำคลองตลิ่ง ท่อระบายน้ำ ดาดลำเหมือง – แนวทางการพัฒนา 1.ส่งเสริมและสนับสนุนเฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.สร้างจิตสำนึกส่งเสริมและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะมูลฝอย 4.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและการบริการ – วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ – เป้าหมาย 1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของประชาชนทั้งหมด 2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับอปท. – แนวทางการพัฒนา 1. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างอปท. และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4. การมีส่วนร่วมในการเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 5. จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอปท. ในการจัดบริการสาธารณะ
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r12F6v6Tue22652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xMSutoLTue24752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NB1ky45Wed105359.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PA2Hx2JTue21144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JlkNrQvTue25134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BGZJSQNTue25247.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XKFnONjTue24435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZaK8XVZTue25556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eTQ3nuRTue32018.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZAzpEyzFri20356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iAf4qHXFri20121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : veWw8NsTue31850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในกาดำนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ประชาชน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เช่น ผู้ติดต่อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับบริการเสียภาษี ผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ได้รับบริการงานอื่นๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เป็นต้น ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบ QR code หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/es4wis ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในกาดำนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ประชาชน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เช่น ผู้ติดต่อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับบริการเสียภาษี ผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ได้รับบริการงานอื่นๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เป็นต้น ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบ QR code หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/es4wis ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้ ../add_file/ขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในกาดำนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ประชาชน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เช่น ผู้ติดต่อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับบริการเสียภาษี ผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ได้รับบริการงานอื่นๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เป็นต้น ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบ QR code หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/es4wis ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้
ชื่อไฟล์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๓ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ http://covidjob.uru.ac.th ตั้งแต่วันที่๒๒ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบรับสมัครออนไลนในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. และปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นตันไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หางเว็ปไซต์ http://covidjob.uru.ac.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๓ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ http://covidjob.uru.ac.th ตั้งแต่วันที่๒๒ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบรับสมัครออนไลนในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. และปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นตันไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หางเว็ปไซต์ http://covidjob.uru.ac.th ../add_file/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๓ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ http://covidjob.uru.ac.th ตั้งแต่วันที่๒๒ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบรับสมัครออนไลนในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. และปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นตันไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หางเว็ปไซต์ http://covidjob.uru.ac.th
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ไทยชนะ คือ ระบบลงทะเบียนของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกแบมาเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานพื้นที่ชุมชน โดยให้ทางร้านค้า ลงทะเบียนที่ www.ไทยชนะ.com เพื่อให้ลูกค้าสามารถเช็คอินที่ร้านเราได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไทยชนะ คือ ระบบลงทะเบียนของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกแบมาเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานพื้นที่ชุมชน โดยให้ทางร้านค้า ลงทะเบียนที่ www.ไทยชนะ.com เพื่อให้ลูกค้าสามารถเช็คอินที่ร้านเราได้ ../add_file/ไทยชนะ คือ ระบบลงทะเบียนของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกแบมาเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานพื้นที่ชุมชน โดยให้ทางร้านค้า ลงทะเบียนที่ www.ไทยชนะ.com เพื่อให้ลูกค้าสามารถเช็คอินที่ร้านเราได้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1. ธนบัตรและเหรียญ หลังจับธนบัตรหรือเหรียญ ควรรีบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ทันที 2. ที่จับประตูหรือลูกบิด ใช้ไหล่ดันเพื่อเปิดประตู หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดบนทิชชูเช็ดลูกบิดก่อนสัมผัส 3. โต๊ะทำงาน ควรทำความสะอาดโต๊ะทำงานตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอล์ 4. โทรศัพท์สำนักงาน และโทรศัพท์มือถือ ควรทำความสะอาดบ่อยๆ และถอดเคสออกมาเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค 5. ราวบันไดเลื่อน หากจำเป็นต้องจับ ควรรีบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ทันที 6. ปุ่มกดลิฟต์ ใช้ปากกาหรือไม้จิ้มฟันกดลิฟต์ เพื่อลดการสัมผัสกับลิฟต์โดยตรง 7. บัตรคูปองอาหาร บัตรจอดรถแบบบัตรแข็ง ใช้แอลกอฮอล์เข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% ฉีดที่บัตรทุกครั้งที่ได้รับบัตรมา 8. ตู้ ATM หรือตู้อัตโนมัติต่างๆ ควรรีบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่ หลังจากสัมผัสตู้ 9. ห้องน้ำสาธารณะ ใช้ทิชชูสัมผัสกับอุปกรณ์แทน , ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่ต้องสัมผัส , หลังเสร็จธุระ ควรทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่ทันที 10. พัสดุ ใช้เสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีด , ทิ้งไว้ในห้องแยกเป็นเวลา 2 วัน , พัสดุที่ทิ้งไว้ไม่ได้ก็ให้เช็ดทำความสะอาดก่อนจับต้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. ธนบัตรและเหรียญ หลังจับธนบัตรหรือเหรียญ ควรรีบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ทันที 2. ที่จับประตูหรือลูกบิด ใช้ไหล่ดันเพื่อเปิดประตู หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดบนทิชชูเช็ดลูกบิดก่อนสัมผัส 3. โต๊ะทำงาน ควรทำความสะอาดโต๊ะทำงานตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอล์ 4. โทรศัพท์สำนักงาน และโทรศัพท์มือถือ ควรทำความสะอาดบ่อยๆ และถอดเคสออกมาเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค 5. ราวบันไดเลื่อน หากจำเป็นต้องจับ ควรรีบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ทันที 6. ปุ่มกดลิฟต์ ใช้ปากกาหรือไม้จิ้มฟันกดลิฟต์ เพื่อลดการสัมผัสกับลิฟต์โดยตรง 7. บัตรคูปองอาหาร บัตรจอดรถแบบบัตรแข็ง ใช้แอลกอฮอล์เข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% ฉีดที่บัตรทุกครั้งที่ได้รับบัตรมา 8. ตู้ ATM หรือตู้อัตโนมัติต่างๆ ควรรีบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่ หลังจากสัมผัสตู้ 9. ห้องน้ำสาธารณะ ใช้ทิชชูสัมผัสกับอุปกรณ์แทน , ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่ต้องสัมผัส , หลังเสร็จธุระ ควรทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่ทันที 10. พัสดุ ใช้เสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีด , ทิ้งไว้ในห้องแยกเป็นเวลา 2 วัน , พัสดุที่ทิ้งไว้ไม่ได้ก็ให้เช็ดทำความสะอาดก่อนจับต้อง ../add_file/1. ธนบัตรและเหรียญ หลังจับธนบัตรหรือเหรียญ ควรรีบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ทันที 2. ที่จับประตูหรือลูกบิด ใช้ไหล่ดันเพื่อเปิดประตู หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดบนทิชชูเช็ดลูกบิดก่อนสัมผัส 3. โต๊ะทำงาน ควรทำความสะอาดโต๊ะทำงานตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอล์ 4. โทรศัพท์สำนักงาน และโทรศัพท์มือถือ ควรทำความสะอาดบ่อยๆ และถอดเคสออกมาเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค 5. ราวบันไดเลื่อน หากจำเป็นต้องจับ ควรรีบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ทันที 6. ปุ่มกดลิฟต์ ใช้ปากกาหรือไม้จิ้มฟันกดลิฟต์ เพื่อลดการสัมผัสกับลิฟต์โดยตรง 7. บัตรคูปองอาหาร บัตรจอดรถแบบบัตรแข็ง ใช้แอลกอฮอล์เข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% ฉีดที่บัตรทุกครั้งที่ได้รับบัตรมา 8. ตู้ ATM หรือตู้อัตโนมัติต่างๆ ควรรีบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่ หลังจากสัมผัสตู้ 9. ห้องน้ำสาธารณะ ใช้ทิชชูสัมผัสกับอุปกรณ์แทน , ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่ต้องสัมผัส , หลังเสร็จธุระ ควรทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่ทันที 10. พัสดุ ใช้เสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีด , ทิ้งไว้ในห้องแยกเป็นเวลา 2 วัน , พัสดุที่ทิ้งไว้ไม่ได้ก็ให้เช็ดทำความสะอาดก่อนจับต้อง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง แจ้งเกี่ยวกับ ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น(จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVD – 19 จะคลี่คลาย) ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 ขั้นตอนขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง แจ้งเกี่ยวกับ ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น(จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVD – 19 จะคลี่คลาย) ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 ขั้นตอนขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง แจ้งเกี่ยวกับ ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น(จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVD – 19 จะคลี่คลาย) ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 ขั้นตอนขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบและปฏิบัติตาม ตามมาตรการประกาศจังหวัดน่าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การงดเว้นเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ตั่งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบและปฏิบัติตาม ตามมาตรการประกาศจังหวัดน่าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การงดเว้นเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ตั่งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน พ.ศ.2563 ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบและปฏิบัติตาม ตามมาตรการประกาศจังหวัดน่าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การงดเว้นเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ตั่งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CTSWiK3Mon104917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หรือสวมเสื้อสีเหลือง ตลอดช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป้นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัลกาลที่ 10) ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ในโอกาสโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หรือสวมเสื้อสีเหลือง ตลอดช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป้นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัลกาลที่ 10) ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ในโอกาสโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หรือสวมเสื้อสีเหลือง ตลอดช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป้นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัลกาลที่ 10) ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ในโอกาสโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอความร่วมมือประชาชน และเกษตรกร ในพื้นที่ งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี งดเผาโดยเด็ดขาด ห้วงระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 ตามประกาศ จ.น่าน เรื่อง “การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่ จ.น่าน ปี 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอความร่วมมือประชาชน และเกษตรกร ในพื้นที่ งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี งดเผาโดยเด็ดขาด ห้วงระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 ตามประกาศ จ.น่าน เรื่อง “การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่ จ.น่าน ปี 2562 ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอความร่วมมือประชาชน และเกษตรกร ในพื้นที่ งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี งดเผาโดยเด็ดขาด ห้วงระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 ตามประกาศ จ.น่าน เรื่อง “การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่ จ.น่าน ปี 2562
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 เป็นปีแรก เป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ สนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนให้ความเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ให้ลดน้อยลงได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังขอเชิญช่วยประชาชนในการป้องกันโรคเอดส์ โดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 เป็นปีแรก เป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ สนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนให้ความเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ให้ลดน้อยลงได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังขอเชิญช่วยประชาชนในการป้องกันโรคเอดส์ โดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่ ../add_file/องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 เป็นปีแรก เป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ สนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนให้ความเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ให้ลดน้อยลงได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังขอเชิญช่วยประชาชนในการป้องกันโรคเอดส์ โดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AwGQwVcTue104001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : mak6w8ZThu113110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dPyDLXPFri24509.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : อบต.นาปัง ตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ งดเว้นการเผาในพื้นที่ ตามประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2564 รวม 75 วัน ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.นาปัง ตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ งดเว้นการเผาในพื้นที่ ตามประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2564 รวม 75 วัน ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ../add_file/อบต.นาปัง ตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ งดเว้นการเผาในพื้นที่ ตามประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2564 รวม 75 วัน ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ชื่อไฟล์ : ac2wVZxTue11156.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zJk2W50Tue21133.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : igEmuSLTue12548.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bVyt6pETue13011.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WY1colYTue23225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m3SLxQ1Tue14335.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ด้วยกรมบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีบฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรษ โดยการจุครูปเทียนบูชาเช่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังหยุดพักผ่อนของชาวไทยชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างให้เกิดอุบัติเหตุจกการจราจร ทั้งทางบกและทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัหยสินของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง จึงขอประชาชนในพื้นที่ ที่มีการจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน สำรวจ ตรวจสอบ การจุดรูปเทียนบูชาเช่นไหว้ จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ที่อาจการเกิดอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางสถานที่ต่างๆ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยกรมบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีบฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรษ โดยการจุครูปเทียนบูชาเช่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังหยุดพักผ่อนของชาวไทยชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างให้เกิดอุบัติเหตุจกการจราจร ทั้งทางบกและทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัหยสินของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง จึงขอประชาชนในพื้นที่ ที่มีการจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน สำรวจ ตรวจสอบ การจุดรูปเทียนบูชาเช่นไหว้ จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ที่อาจการเกิดอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางสถานที่ต่างๆ ../add_file/ด้วยกรมบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีบฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรษ โดยการจุครูปเทียนบูชาเช่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังหยุดพักผ่อนของชาวไทยชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างให้เกิดอุบัติเหตุจกการจราจร ทั้งทางบกและทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัหยสินของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง จึงขอประชาชนในพื้นที่ ที่มีการจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน สำรวจ ตรวจสอบ การจุดรูปเทียนบูชาเช่นไหว้ จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ที่อาจการเกิดอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางสถานที่ต่างๆ
ชื่อไฟล์ : yzr1pP9Tue25537.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xhM2xC7Thu40204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GqTu2oCTue25832.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YHTJ402Thu40304.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GTZdg2rTue30130.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ixAhdwvTue30424.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3EVV6cTWed95356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : W9TkwMZThu40453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cDWt532Wed95716.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : gU3ABBlWed105546.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dEgvZCDThu94516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Axy4a9dThu95523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AptwV9ZThu25501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 42NOZVmThu32545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZybW5HrThu32717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DCfMBO6Thu33108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : z6cdTU0Tue25416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lIa5FXLThu33240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hp6vjJgTue24712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4vY7YwwTue25730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H6w8lQvTue32610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xXMAzeCFri111932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BDW0sGdWed111209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C6hmY9dWed111311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1Rotj6FWed111433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xVPNqnsWed111510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j5MYUoCWed15043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DLVJhz9Wed15721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fofxdbTWed20315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lJPk08YWed20552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GoMptQ5Wed20924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KtbdDXoWed24657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Np7TAerWed25112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BJQ4xYHWed30651.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ลิ้ง เว็บไซร์มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลิ้ง เว็บไซร์มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm ../add_file/ลิ้ง เว็บไซร์มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm
ชื่อไฟล์ : CqTVe3YWed33218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rCKeVzQWed34433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T8zv3XgThu15047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : igIjsimThu15357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WFd2dJvThu20651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PBC6CotFri20606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5IFvoQGMon22659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CTKQ5peTue21142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wbVEnLRTue105627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Pdm9TnyTue110816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณงค์ป้องกันกรแพร่ระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม จำนวน ๓ โครงการ ๓๒ ผลงาน เพื่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับกรปฏิบัติตนในสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) โดยมีวัตถุประสค์เพื่อผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รวมถึงเกิดความข้าใจและปฏิบัติตนตามวิถึ"ความปกติใหม่" (New Norma) ในมิติทางวัฒนธรรมในการนี้จึงขอความอนุเคระห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ไปยัง ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณงค์ป้องกันกรแพร่ระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม จำนวน ๓ โครงการ ๓๒ ผลงาน เพื่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับกรปฏิบัติตนในสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) โดยมีวัตถุประสค์เพื่อผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รวมถึงเกิดความข้าใจและปฏิบัติตนตามวิถึ"ความปกติใหม่" (New Norma) ในมิติทางวัฒนธรรมในการนี้จึงขอความอนุเคระห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ไปยัง ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ../add_file/ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณงค์ป้องกันกรแพร่ระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม จำนวน ๓ โครงการ ๓๒ ผลงาน เพื่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับกรปฏิบัติตนในสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) โดยมีวัตถุประสค์เพื่อผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รวมถึงเกิดความข้าใจและปฏิบัติตนตามวิถึ"ความปกติใหม่" (New Norma) ในมิติทางวัฒนธรรมในการนี้จึงขอความอนุเคระห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ไปยัง ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : 2kHQo7CThu91152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wf77BR1Thu92950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ด้านการช่วเหลือสาธารณภัยฉุกเฉิน ด้านสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ด้านระงับเหตุอัคคีภัย เป็นต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ด้านการช่วเหลือสาธารณภัยฉุกเฉิน ด้านสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ด้านระงับเหตุอัคคีภัย เป็นต้น ../add_file/มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ด้านการช่วเหลือสาธารณภัยฉุกเฉิน ด้านสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ด้านระงับเหตุอัคคีภัย เป็นต้น
ชื่อไฟล์ : SxOGuGgThu93624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VucL9wBThu94037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jvN15lRThu94425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3TgEgxcThu102808.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 07BPjEmThu103034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yH01rX9Thu105437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iAxonKqThu105610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2p5PQ0aThu11152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WoNR27pThu11631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c2nEn1iThu13333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MwDOLgZSat101328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2K579fGFri94017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qt0Ufh2Fri23513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4HMZUawFri23957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P0zv4BUFri24444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DZN4dRbThu93741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4C5mETHThu95105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 79GzCwbThu95500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2srSHlPThu95632.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zujtcNBThu103639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1TPsoCTMon123721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : pGZRL3hMon125305.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียงเรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพีอาร์อาร์เอส ในสุกร ด้วยปรากฏว่าในท้องที่ บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้มีสุกรป่วยเป็นโรคพี่อาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียง เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด ในสุกร องค์การบริหาส่วนตำบลนาปัง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียงเรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพีอาร์อาร์เอส ในสุกร ด้วยปรากฏว่าในท้องที่ บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้มีสุกรป่วยเป็นโรคพี่อาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียง เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด ในสุกร องค์การบริหาส่วนตำบลนาปัง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ../add_file/ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียงเรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพีอาร์อาร์เอส ในสุกร ด้วยปรากฏว่าในท้องที่ บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้มีสุกรป่วยเป็นโรคพี่อาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียง เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด ในสุกร องค์การบริหาส่วนตำบลนาปัง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย
ชื่อไฟล์ : wtkbbmsThu111717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SK5KDNSThu112125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vr7rSYWTue110725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YXQfTIDFri41515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B6AzGQnTue85806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zr3WK67Tue85928.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oLQhuMlTue91400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยสำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้ดำเนินการสุปการให้บริการในการลงทะเบียนเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด การออกหนังสือรับรองการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ แก่ประชาชนพื้นที่ตำบลนาปัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้ดำเนินการสุปการให้บริการในการลงทะเบียนเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด การออกหนังสือรับรองการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ แก่ประชาชนพื้นที่ตำบลนาปัง ../add_file/ด้วยสำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้ดำเนินการสุปการให้บริการในการลงทะเบียนเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด การออกหนังสือรับรองการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ แก่ประชาชนพื้นที่ตำบลนาปัง
ชื่อไฟล์ : ZoP5zfkTue92215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยสำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้ดำเนินการสุปการให้บริการในการลงทะเบียนเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด การออกหนังสือรับรองการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ แก่ประชาชนพื้นที่ตำบลนาปัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้ดำเนินการสุปการให้บริการในการลงทะเบียนเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด การออกหนังสือรับรองการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ แก่ประชาชนพื้นที่ตำบลนาปัง ../add_file/ด้วยสำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้ดำเนินการสุปการให้บริการในการลงทะเบียนเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด การออกหนังสือรับรองการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ แก่ประชาชนพื้นที่ตำบลนาปัง
ชื่อไฟล์ : sx7R4DNTue92622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NWmzCutThu103059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IB2TVCNThu103247.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vqoup7uThu13005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YaQJ9viFri93455.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในกาดำนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ประชาชน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เช่น ผู้ติดต่อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับบริการเสียภาษี ผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ได้รับบริการงานอื่นๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เป็นต้น ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบ QR code หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/es4wis ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในกาดำนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ประชาชน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เช่น ผู้ติดต่อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับบริการเสียภาษี ผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ได้รับบริการงานอื่นๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เป็นต้น ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบ QR code หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/es4wis ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ../add_file/ขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในกาดำนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ประชาชน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เช่น ผู้ติดต่อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับบริการเสียภาษี ผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ได้รับบริการงานอื่นๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เป็นต้น ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบ QR code หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/es4wis ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ชื่อไฟล์ : Qar376OFri125854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JzXqQpdFri12147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1aj9mFIFri24438.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-718220 Email : tumbon_napang@hotmail.co.th สายด่วน นายศรีลัย ติ๊บแก้ว นายก อบต.นาปัง โทร.081-2870266 นายชำนาญ เกสโรทยาน ปลัด อบต.นาปัง โทร.081-9934537 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-718220 Email : tumbon_napang@hotmail.co.th สายด่วน นายศรีลัย ติ๊บแก้ว นายก อบต.นาปัง โทร.081-2870266 นายชำนาญ เกสโรทยาน ปลัด อบต.นาปัง โทร.081-9934537 ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-718220 Email : tumbon_napang@hotmail.co.th สายด่วน นายศรีลัย ติ๊บแก้ว นายก อบต.นาปัง โทร.081-2870266 นายชำนาญ เกสโรทยาน ปลัด อบต.นาปัง โทร.081-9934537
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PTnipmzThu13754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YAyLe5uThu14919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ibtgGrsThu40755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JVDh9KqFri23552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KL4m9XPFri23641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NCHnikYFri23804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qI6gjYoFri23841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9YnmofdFri23934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3YTyYsuFri24022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UiGVb3HFri24128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aBAMTxhFri24210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CbMsoLjFri24250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rVQ01qQThu120156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1VuYoAaFri20837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lddb4f8Sat101556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TuWo1YeSat101734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gO9C1ZuSat102842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L3kvXIBMon21154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 1.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) 1.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย พ.ศ.2558 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 1.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) 1.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย พ.ศ.2558 ../add_file/หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 1.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) 1.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย พ.ศ.2558
ชื่อไฟล์ : OUS8yGpMon51619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TT5ndjMMon51920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OlNdVqnTue34931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fJyfOO8Tue35313.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mQKXvlmTue35534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4Qs98rcTue35759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1.เนื้อที่ ตำบลนาปัง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11.659 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,287 ไร่ 2.ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลนาปัง เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่าน ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณร้อยละ 2 – 5 ทางด้านตะวันออก และลดต่ำลงไปทางทิศตะวันตก ริมฝั่งแม่น้ำน่าน มีลำคลองธรรมชาติ คือ ลำห้วยน้ำแก่น ไหลผ่านตำบลทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำน่าน การใช้ประโยชน์ที่ดินของตำบลนาปังกว่าร้อยละ 70 เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา ทำไร่ ไม้ผล และพืชผัก ปลูกกระจายทางตอนเหนือและตอนกลางของพื้นที่ตำบล 3.จำนวนหมู่บ้าน ตำบลนาปัง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน 3.1 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เต็มทั้งหมู่บ้านมี 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ตำแหน่ง 1 บ้านน้ำลัด นายวิทูรย์ สิงห์ดี (ผู้ใหญ่บ้าน) 2 บ้านนาปัง นายสุพิน สีมาก (ผู้ใหญ่บ้าน) 3 บ้านม่วงใหม่ นายเดชา หลวงฤทธิ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 4 บ้านก้อดแก้ว นายเนียร หลวงฤทธิ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 5 บ้านสบแก่น นายบรรเจิด ตาธรรม (ผู้ใหญ่บ้าน) 6 บ้านม่วงใหม่พัฒนา นายสนั่น ก้อวงค์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 4.ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ) ตำบลนาปัง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแวง 100 องศา 45 ลิปดา 85 ฟิลิปดา ถึง 100 องศา 49 ลิปดา 03 ฟิลิปดา และเส้นรุ้ง 18 องศา 41 ลิปดา 55 ฟิลิปดา ซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน และที่ราบลุ่มนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 – 250 เมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ตั้งอยู่บ้านก้อดแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเพียงไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ8 กิโลเมตร ไปตามถนน ร.พ.ช. นน.หมายเลข 11037 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าน้าวอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลน้ำแก่นอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกองควายอำเภอเมือง จังหวัดน่าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.เนื้อที่ ตำบลนาปัง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11.659 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,287 ไร่ 2.ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลนาปัง เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่าน ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณร้อยละ 2 – 5 ทางด้านตะวันออก และลดต่ำลงไปทางทิศตะวันตก ริมฝั่งแม่น้ำน่าน มีลำคลองธรรมชาติ คือ ลำห้วยน้ำแก่น ไหลผ่านตำบลทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำน่าน การใช้ประโยชน์ที่ดินของตำบลนาปังกว่าร้อยละ 70 เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา ทำไร่ ไม้ผล และพืชผัก ปลูกกระจายทางตอนเหนือและตอนกลางของพื้นที่ตำบล 3.จำนวนหมู่บ้าน ตำบลนาปัง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน 3.1 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เต็มทั้งหมู่บ้านมี 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ตำแหน่ง 1 บ้านน้ำลัด นายวิทูรย์ สิงห์ดี (ผู้ใหญ่บ้าน) 2 บ้านนาปัง นายสุพิน สีมาก (ผู้ใหญ่บ้าน) 3 บ้านม่วงใหม่ นายเดชา หลวงฤทธิ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 4 บ้านก้อดแก้ว นายเนียร หลวงฤทธิ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 5 บ้านสบแก่น นายบรรเจิด ตาธรรม (ผู้ใหญ่บ้าน) 6 บ้านม่วงใหม่พัฒนา นายสนั่น ก้อวงค์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 4.ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ) ตำบลนาปัง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแวง 100 องศา 45 ลิปดา 85 ฟิลิปดา ถึง 100 องศา 49 ลิปดา 03 ฟิลิปดา และเส้นรุ้ง 18 องศา 41 ลิปดา 55 ฟิลิปดา ซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน และที่ราบลุ่มนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 – 250 เมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ตั้งอยู่บ้านก้อดแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเพียงไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ8 กิโลเมตร ไปตามถนน ร.พ.ช. นน.หมายเลข 11037 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าน้าวอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลน้ำแก่นอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกองควายอำเภอเมือง จังหวัดน่าน ../add_file/1.เนื้อที่ ตำบลนาปัง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11.659 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,287 ไร่ 2.ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลนาปัง เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่าน ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณร้อยละ 2 – 5 ทางด้านตะวันออก และลดต่ำลงไปทางทิศตะวันตก ริมฝั่งแม่น้ำน่าน มีลำคลองธรรมชาติ คือ ลำห้วยน้ำแก่น ไหลผ่านตำบลทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำน่าน การใช้ประโยชน์ที่ดินของตำบลนาปังกว่าร้อยละ 70 เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา ทำไร่ ไม้ผล และพืชผัก ปลูกกระจายทางตอนเหนือและตอนกลางของพื้นที่ตำบล 3.จำนวนหมู่บ้าน ตำบลนาปัง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน 3.1 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เต็มทั้งหมู่บ้านมี 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ตำแหน่ง 1 บ้านน้ำลัด นายวิทูรย์ สิงห์ดี (ผู้ใหญ่บ้าน) 2 บ้านนาปัง นายสุพิน สีมาก (ผู้ใหญ่บ้าน) 3 บ้านม่วงใหม่ นายเดชา หลวงฤทธิ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 4 บ้านก้อดแก้ว นายเนียร หลวงฤทธิ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 5 บ้านสบแก่น นายบรรเจิด ตาธรรม (ผู้ใหญ่บ้าน) 6 บ้านม่วงใหม่พัฒนา นายสนั่น ก้อวงค์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 4.ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ) ตำบลนาปัง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแวง 100 องศา 45 ลิปดา 85 ฟิลิปดา ถึง 100 องศา 49 ลิปดา 03 ฟิลิปดา และเส้นรุ้ง 18 องศา 41 ลิปดา 55 ฟิลิปดา ซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน และที่ราบลุ่มนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 – 250 เมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ตั้งอยู่บ้านก้อดแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเพียงไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ8 กิโลเมตร ไปตามถนน ร.พ.ช. นน.หมายเลข 11037 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าน้าวอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลน้ำแก่นอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกองควายอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2zurPu3Fri112104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QH5oXoFFri112429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : miRZp8IFri112532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I0tnaGQFri113111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8UoWnqAMon32026.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ ๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ - จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) - ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)) - ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒)) - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘(๓)) - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔)) - การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓) - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔)) - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐)) - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒)) - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา๑๖(๕)) - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘)) - การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) - จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)) - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) - การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) - ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) - การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) - กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑)) -การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) - การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)) - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๖ (๑๘)) ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘)) - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) - การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) - การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘)) ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา๔๕(๓)) - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) - การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓)) - การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖)) ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ ดังแผนภูมิดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ ๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ - จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) - ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)) - ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒)) - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘(๓)) - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔)) - การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓) - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔)) - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐)) - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒)) - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา๑๖(๕)) - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘)) - การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) - จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)) - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) - การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) - ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) - การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) - กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑)) -การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) - การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)) - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๖ (๑๘)) ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘)) - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) - การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) - การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘)) ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา๔๕(๓)) - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) - การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓)) - การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖)) ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ ดังแผนภูมิดังนี้ ../add_file/ อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ ๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ - จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) - ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)) - ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒)) - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘(๓)) - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔)) - การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓) - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔)) - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐)) - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒)) - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา๑๖(๕)) - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘)) - การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) - จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)) - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) - การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) - ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) - การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) - กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑)) -การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) - การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)) - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๖ (๑๘)) ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘)) - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) - การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) - การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘)) ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา๔๕(๓)) - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) - การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓)) - การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖)) ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ ดังแผนภูมิดังนี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้พิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ศักยภาพความต้องการของราษฎร นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประกอบกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) แผนพัฒนาจังหวัดน่าน แผนพัฒนาอำเภอภูเพียง และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่นจึงขอกำหนดภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนามีความเหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณ ได้ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้พิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ศักยภาพความต้องการของราษฎร นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประกอบกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) แผนพัฒนาจังหวัดน่าน แผนพัฒนาอำเภอภูเพียง และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่นจึงขอกำหนดภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนามีความเหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณ ได้ดังนี้ ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้พิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ศักยภาพความต้องการของราษฎร นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประกอบกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) แผนพัฒนาจังหวัดน่าน แผนพัฒนาอำเภอภูเพียง และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่นจึงขอกำหนดภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนามีความเหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณ ได้ดังนี้
ชื่อไฟล์ : - ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น - การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น - การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล - การป้องกันและระงับโรคติดต่อ - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร - การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร - การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส - การส่งเสริมกาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - การส่งเสริมและเสริมสร้างให้มีราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง - การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร - การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น - การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น - การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล - การป้องกันและระงับโรคติดต่อ - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร - การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร - การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส - การส่งเสริมกาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - การส่งเสริมและเสริมสร้างให้มีราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง - การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร - การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ../add_file/- ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น - การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น - การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล - การป้องกันและระงับโรคติดต่อ - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร - การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร - การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส - การส่งเสริมกาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - การส่งเสริมและเสริมสร้างให้มีราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง - การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร - การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ชื่อไฟล์ : - การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน - การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น - การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ - การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร - ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน - การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น - การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ - การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร - ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ../add_file/- การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน - การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น - การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ - การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร - ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : stMCOCfMon25420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pWOweKoMon34719.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m7NHIMLMon34757.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K2WsSoZTue22726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pKenbrpTue22851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 562Fru7Tue32259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LMW2TzoMon112037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3drC3ckMon104454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H0Ge0qzMon112149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NKvAOpxMon112314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yFvxTRHMon112443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6V5XiB5Mon112540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MMRt5PfMon112626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oCrUh2UWed95443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SNqz7NHThu111956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vpdyuNRThu112252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7LITDGwMon91630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PCNPx0QMon92057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NyV61mGMon95437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VGmP6P1Mon95644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dsr7Yy4Mon124003.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pqgh955Thu110803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gXYmcuZThu111013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mNussb8Fri24454.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : to14LhnFri32708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W6Xz2SETue115559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WhcOuVdTue115626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n9C32f8Tue115656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6lBP67jTue13954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tiwYNHyTue14029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lgsZk9bWed110328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VmrLguaWed110543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : efGLNmRWed110634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sgP3d5gWed110858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wTprSp2Wed112433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : i4VRGKyWed112708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0LjvFqYWed113134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 041dWZlWed114112.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VC2xup0Wed114136.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3oL52poWed114548.JPG file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nMjLI7JWed114628.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rTmBpRrWed123658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KnhA6vKWed31911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9EB3fc1Wed31958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CbvNKUPWed41156.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2563 "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" SAVE ZONE, NO NEW FACE เนื่องวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี วันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และห่างไกลจากยาเสพติด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2563 "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" SAVE ZONE, NO NEW FACE เนื่องวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี วันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และห่างไกลจากยาเสพติด ../add_file/ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2563 "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" SAVE ZONE, NO NEW FACE เนื่องวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี วันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และห่างไกลจากยาเสพติด
ชื่อไฟล์ : cdZtiFUMon32313.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน ในสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน พบระบาดแล้วใน 6 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง อำเภอเวียงสา อำเภอแม่จริม อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น พบติดเชื้อสะสม 150 ตัว ตายสะสม 2 ตัว และปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน ด้วยปรากฏว่าในท้องที่ บ้านหลับมึนพรวน หมู่ที่ 5 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวและจะประกาศให้้ทุกอำเภอในจ.น่านเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวเช่นกัน 1.ห้ามการเคลื่อนย้าย โค~กระบือ ระหว่างอำเภอและต่างจังหวัด 2.ให้เกษตรกรกำจัดแมลงพาหะของโรค เช่น ยุง ,เหลือบ,แมลงอื่นๆ 3.ใช้ยาพ่นกำจัดแมลง,สุมไฟ,กางมุ้งให้สัตว์เลี้ยง 4.งดการซื้อโค~กระบือมาเลี้ยงใหม่หรือนำเข้าฝูง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน ในสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน พบระบาดแล้วใน 6 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง อำเภอเวียงสา อำเภอแม่จริม อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น พบติดเชื้อสะสม 150 ตัว ตายสะสม 2 ตัว และปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน ด้วยปรากฏว่าในท้องที่ บ้านหลับมึนพรวน หมู่ที่ 5 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวและจะประกาศให้้ทุกอำเภอในจ.น่านเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวเช่นกัน 1.ห้ามการเคลื่อนย้าย โค~กระบือ ระหว่างอำเภอและต่างจังหวัด 2.ให้เกษตรกรกำจัดแมลงพาหะของโรค เช่น ยุง ,เหลือบ,แมลงอื่นๆ 3.ใช้ยาพ่นกำจัดแมลง,สุมไฟ,กางมุ้งให้สัตว์เลี้ยง 4.งดการซื้อโค~กระบือมาเลี้ยงใหม่หรือนำเข้าฝูง ../add_file/สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน ในสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน พบระบาดแล้วใน 6 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง อำเภอเวียงสา อำเภอแม่จริม อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น พบติดเชื้อสะสม 150 ตัว ตายสะสม 2 ตัว และปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน ด้วยปรากฏว่าในท้องที่ บ้านหลับมึนพรวน หมู่ที่ 5 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวและจะประกาศให้้ทุกอำเภอในจ.น่านเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวเช่นกัน 1.ห้ามการเคลื่อนย้าย โค~กระบือ ระหว่างอำเภอและต่างจังหวัด 2.ให้เกษตรกรกำจัดแมลงพาหะของโรค เช่น ยุง ,เหลือบ,แมลงอื่นๆ 3.ใช้ยาพ่นกำจัดแมลง,สุมไฟ,กางมุ้งให้สัตว์เลี้ยง 4.งดการซื้อโค~กระบือมาเลี้ยงใหม่หรือนำเข้าฝูง
ชื่อไฟล์ : R8YqQSGMon34048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mOOxHruTue105511.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจึงร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจึงร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ../add_file/เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังจึงร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ชื่อไฟล์ : iuVhPOmWed23335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 13shPfjMon95654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nZ27ROYMon23529.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GqhjoolThu22101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HA7Sk7PThu120324.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CQzmmvNThu120708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 19/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ผู้ที่มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา 14 วันก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ไปในพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสงขลา จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง และ จังหวัดอุทัยธานี รวม 34 จังหวัด และหรือตามประกาศปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในการเพิ่มหรือลด ของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่พักเอกชน หรือ สถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จนครบ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ออกจากพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และต้องยินยอมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นได้รับวัคซีนชนิด Sinovac/Coronavac COVID-19 vaccine หรือ COVID-19 vaccine MODERNA หรือ COVID-19 vaccine (Vero Cell), Inactivated COVILO (BIBP) หรือ COMIRNATY VACCINE ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด COVID-19 vaccine Janssen จํานวน 1 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca/Oxford COVID-19 vaccine จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และ มีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แต่ทั้งนี้ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผื่นขึ้น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ในพื้นที่ทันที ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2564นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 19/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ผู้ที่มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา 14 วันก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ไปในพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสงขลา จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง และ จังหวัดอุทัยธานี รวม 34 จังหวัด และหรือตามประกาศปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในการเพิ่มหรือลด ของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่พักเอกชน หรือ สถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จนครบ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ออกจากพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และต้องยินยอมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นได้รับวัคซีนชนิด Sinovac/Coronavac COVID-19 vaccine หรือ COVID-19 vaccine MODERNA หรือ COVID-19 vaccine (Vero Cell), Inactivated COVILO (BIBP) หรือ COMIRNATY VACCINE ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด COVID-19 vaccine Janssen จํานวน 1 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca/Oxford COVID-19 vaccine จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และ มีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แต่ทั้งนี้ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผื่นขึ้น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ในพื้นที่ทันที ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2564นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน ../add_file/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 19/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ผู้ที่มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา 14 วันก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ไปในพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสงขลา จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง และ จังหวัดอุทัยธานี รวม 34 จังหวัด และหรือตามประกาศปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในการเพิ่มหรือลด ของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่พักเอกชน หรือ สถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จนครบ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ออกจากพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และต้องยินยอมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นได้รับวัคซีนชนิด Sinovac/Coronavac COVID-19 vaccine หรือ COVID-19 vaccine MODERNA หรือ COVID-19 vaccine (Vero Cell), Inactivated COVILO (BIBP) หรือ COMIRNATY VACCINE ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด COVID-19 vaccine Janssen จํานวน 1 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca/Oxford COVID-19 vaccine จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และ มีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แต่ทั้งนี้ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผื่นขึ้น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ในพื้นที่ทันที ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2564นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน
ชื่อไฟล์ : ws1YjFVThu10709.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ด้วยปรากฏว่าในท้องที่ บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาปัง อำเภอฎเพียง จังหวัดน่าน ได้พบสัตว์ชนิดโคเนื้อป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือระบาเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยปรากฏว่าในท้องที่ บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาปัง อำเภอฎเพียง จังหวัดน่าน ได้พบสัตว์ชนิดโคเนื้อป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือระบาเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ../add_file/ด้วยปรากฏว่าในท้องที่ บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาปัง อำเภอฎเพียง จังหวัดน่าน ได้พบสัตว์ชนิดโคเนื้อป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือระบาเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อไฟล์ : 3mJMHkSTue92031.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4vrACOoThu101354.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sezumh3Fri23354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fweESgSFri23436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lu2DV0nWed110118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1cAMQCnWed103005.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8eIqSdhThu95759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X4318JQThu95947.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XF8nbFqMon22814.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : muM6teqMon32656.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hxSMh8kTue105636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : waITn17Thu92902.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f5ROWLdMon105349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9V8YQ6zMon105746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 37/ 2564เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 38/ 2564เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 37/ 2564เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 38/ 2564เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 37/ 2564เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 38/ 2564เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 37/ 2564เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 38/ 2564เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 37/ 2564เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 38/ 2564เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 37/ 2564เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 38/ 2564เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน
ชื่อไฟล์ : 4vDZZQMMon110028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RUzHAdmMon110134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ujhCIGsThu103951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qT6Rf9gTue112446.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4EHy5mDThu115713.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gljotj4Wed22521.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) ประกาศ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยให้จังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด รายละเฮียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรบกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ดำเนินการ ดังนี้ ๑. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป ๒.สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยมุ่งหมายให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) ประกาศ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยให้จังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด รายละเฮียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรบกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ดำเนินการ ดังนี้ ๑. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป ๒.สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยมุ่งหมายให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ../add_file/ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) ประกาศ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยให้จังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด รายละเฮียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรบกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ดำเนินการ ดังนี้ ๑. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป ๒.สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยมุ่งหมายให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ชื่อไฟล์ : kf8gWcqMon22918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RhbTgTTWed101234.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yaqL6qdWed15517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่ 1) ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะ ที่เป็นการค้า 2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา 34 3) ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง 4) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดตามมาตรา 38 5) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตามมาตรา 38 ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 และค่าบริการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่ 1) ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะ ที่เป็นการค้า 2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา 34 3) ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง 4) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดตามมาตรา 38 5) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตามมาตรา 38 ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 และค่าบริการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ../add_file/กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่ 1) ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะ ที่เป็นการค้า 2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา 34 3) ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง 4) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดตามมาตรา 38 5) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตามมาตรา 38 ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 และค่าบริการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาปัง งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทางเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 - 20 เมษายน 2556 รวม 65 วัน โดยเด็ดขาด ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความเรื่องร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาปัง งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทางเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 - 20 เมษายน 2556 รวม 65 วัน โดยเด็ดขาด ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความเรื่องร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2565 ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาปัง งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทางเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 - 20 เมษายน 2556 รวม 65 วัน โดยเด็ดขาด ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความเรื่องร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรียน ท่านนายก อบต. นาปัง (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565) เนื่องจาก เช้าวัน พุธ เวลาประมาณ 06.15 น. โดยประมาณได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องรถน้ำ ที่มีใว้ให้สำหรับบริการประชาชน แจ้งให้มาเพื่อดำเนินการดับไฟสวนยางนั้น เจ้าของสวนยางไม่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้ความว่า (รถน้ำชำรุด) จึงทำให้เจ้าของสวนยางได้รับความเสียหาย และไม่มีเจ้าหน้าที่ท่านใด เข้ามาช่วยเหลือ ดับไฟ หรือแม้แต่ จะแจ้งให้ รถน้ำ อบต. ใกล้เคียงมาทำการช่วยเหลือดับไฟก็ไม่มี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียน ท่านนายก อบต. นาปัง (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565) เนื่องจาก เช้าวัน พุธ เวลาประมาณ 06.15 น. โดยประมาณได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องรถน้ำ ที่มีใว้ให้สำหรับบริการประชาชน แจ้งให้มาเพื่อดำเนินการดับไฟสวนยางนั้น เจ้าของสวนยางไม่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้ความว่า (รถน้ำชำรุด) จึงทำให้เจ้าของสวนยางได้รับความเสียหาย และไม่มีเจ้าหน้าที่ท่านใด เข้ามาช่วยเหลือ ดับไฟ หรือแม้แต่ จะแจ้งให้ รถน้ำ อบต. ใกล้เคียงมาทำการช่วยเหลือดับไฟก็ไม่มี ../add_file/เรียน ท่านนายก อบต. นาปัง (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565) เนื่องจาก เช้าวัน พุธ เวลาประมาณ 06.15 น. โดยประมาณได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องรถน้ำ ที่มีใว้ให้สำหรับบริการประชาชน แจ้งให้มาเพื่อดำเนินการดับไฟสวนยางนั้น เจ้าของสวนยางไม่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้ความว่า (รถน้ำชำรุด) จึงทำให้เจ้าของสวนยางได้รับความเสียหาย และไม่มีเจ้าหน้าที่ท่านใด เข้ามาช่วยเหลือ ดับไฟ หรือแม้แต่ จะแจ้งให้ รถน้ำ อบต. ใกล้เคียงมาทำการช่วยเหลือดับไฟก็ไม่มี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia ../add_file/i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย ../add_file/ i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของอบต.นาปัง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยกตัวอย่างเช่น สมาชิก สภา.อบต. /กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้มามาติดต่อ จัดชื้อจัดจ้าง/ ผู้มามาติดต่อ ขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ /ผู้มาติดต่อเสียภาษีหรือขอรับบริการ ต่างๆ เป็นต้น เข้าทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ช่องทางการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/es4wis 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด (QR Code) โดยมีวิธีเข้าตอบขั้นตอนดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของอบต.นาปัง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยกตัวอย่างเช่น สมาชิก สภา.อบต. /กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้มามาติดต่อ จัดชื้อจัดจ้าง/ ผู้มามาติดต่อ ขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ /ผู้มาติดต่อเสียภาษีหรือขอรับบริการ ต่างๆ เป็นต้น เข้าทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ช่องทางการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/es4wis 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด (QR Code) โดยมีวิธีเข้าตอบขั้นตอนดังนี้ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของอบต.นาปัง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยกตัวอย่างเช่น สมาชิก สภา.อบต. /กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้มามาติดต่อ จัดชื้อจัดจ้าง/ ผู้มามาติดต่อ ขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ /ผู้มาติดต่อเสียภาษีหรือขอรับบริการ ต่างๆ เป็นต้น เข้าทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ช่องทางการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/es4wis 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด (QR Code) โดยมีวิธีเข้าตอบขั้นตอนดังนี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 เมษายน 2566 รวม 75 วัน ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ความละเอียดตามเอกสารแนบมาด้วยพร้อมนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 เมษายน 2566 รวม 75 วัน ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ความละเอียดตามเอกสารแนบมาด้วยพร้อมนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 เมษายน 2566 รวม 75 วัน ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ความละเอียดตามเอกสารแนบมาด้วยพร้อมนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 เมษายน 2566 รวม 75 วัน ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 เมษายน 2566 รวม 75 วัน ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 เมษายน 2566 รวม 75 วัน ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/