องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และตารางเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แนวทางการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวในสิ่งแวดล้อมใน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จากกรมอนามัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการประกอบอาหาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความเรื่องร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file องค์บริหารส่วนตำบลนาปัง ขอประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกาหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง หมู่ 1-6 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
photo ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 41/2564 เรื่อง มาตรการกำหนดเวลาห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ (10/11/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พื้นที่จังหวัดน่าน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 37-38/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่1-6 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปีดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) อบต.นาปัง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
photo ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พื้นที่จังหวัดน่าน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 34/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6