messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการ
มาตรฐานและขั้นตอนการบริการ ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
ขั้นตอนการให้บริการการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
ขั้นตอนการให้บริการการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
ขั้นตอนการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
ขั้นตอนการให้บริการขออนุญาต การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
ขั้นตอนการให้บริการขออนุญาต การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
ขั้นตอนการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
ขั้นตอนการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
ขั้นตอนการให้บริการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
ขั้นตอนการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
มาตรฐานและขั้นตอนการบริการ การให้ข้อมูลข่าวสาร /การแจ้งเหตุร้องทุกข์ /การให้บริการอินเตอร์เน็ต poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
มาตรฐานและขั้นตอนการบริการ งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
มาตรฐานและขั้นตอนการบริการ งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
มาตรฐานและขั้นตอนการบริการ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1